संकेतस्थळ निर्देशक

    ♦ मुखप्रुष्ठ     ♦ प्रशासन 
    ♦ भौगोलीक      ♦ लोक प्रतिनीधी 
    ♦ पर्यटन     ♦ तालुके
    ♦ संपर्क     ♦ जिल्हा रूपरेखा
    ♦ आपत्ती व्यवस्थापन     ♦ आपत्कालीन सेवा
    ♦ ७/१२ उतारा     ♦ नकाशे
    ♦ दूरध्वनी डायरेक्टरी     ♦ कार्यवाही यंत्रणा
    ♦ अस्वीकरण     ♦ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ई-ऑफिसचे उद्घाटन

    इतर संकेत स्थळे
    • भारत सरकार पोर्टल     • एन.एफ.सी.एच.     • महा.शासन पोर्टल     • खासदार निधी पोर्टल
    • पंचायत राज     • ई-ऑफिस सिंधुदुर्ग

    कार्यालयीन शाखा
    • लेखाशाखा     • सार्वजनिक पुरवठा     • रोजगार हमी योजना     • निवडणूक
    • करमणूक     • आस्थापना     • सामान्य शाखा     • गृह शाखा
    • खनिकर्म     • नगरपालिका     • नियोजन     • प्राधिकरण
    • महसूल     • पुनर्वसन     • संजय गांधी योजना     • विषेश भूसंपादन
      शाखा
    • कुळवहिवाट

    ई-गवर्नंस
    • लोकशाही दिवस     • जिल्हा नियोजन
      (DPDC-WMS)
    • सिंधू-समाधान     • अकृषी कामे
    • अपील कामे     • वृक्ष लागवड     • सु.ज.रा.अ.     • गट संदेश यंत्रणा

    माहितीचा अधिकार
    • जिल्हाधिकारी कार्या.     • प्रा.प. अ. (R.T.O.)     • महीला व बालकल्याण

    ♦ निवीदा व जाहिरात

    कर्मचारी भरती
    • जिल्हाधिकारी कार्या.     • जिल्हा परिषद     • सह. उपनिबंधक कार्या.

    इ-ग्रंथालय
    • कायदा व सुव्यवस्था     • नवीन आद्यादेश     • जुने आद्यादेश

    नागरिकांसाठी
    • नागरिकांची सनद     • सिंधू समाधान तक्रार
       स्थिती जाणणे
    • बिन शेती प्रकरण
       स्थिती जाणणे
    • सं.गां.यो.लाभार्थी यादी
    • बी.पी.एल.यादी     • रक्त पेढ्य     • राष्ट्रीयकृत बँक     • विमान वेळापत्रक
    • रेल्वे वेळापत्रक

    Announcement
    • Sindhu-Samadhan Circular And Orders     • Interview With Collector
    • Local Holidays     • Goverment Land Details
    • Formation of Revenue Sub Division     • Sindhu-Samadhan Booklets